Malerei // Vera Leutloff

6 Feb – 17 Apr 2022
Kunstmuseum Gelsenkirchen

Eröffnung: am 6. Feb 2022, um 11.30 Uhr
Begrüßung: Leane Schäfer, Direktorin Kunstmuseum Gelsenkirchen
Einführung: Dr. Tayfun Belgin, Direktor Osthaus Museum Hagen
Kunstmuseum Gelsenkirchen
Horster Straße 5-7 
45894 Gelsenkirchen